Tagszövetségek

A határon átívelő cserkészmunkában érintett szervezetek lehetnek a Fórum rendes tagjai, akik egyetértenek az együttműködés céljaival, elfogadják a magyar cserkészet alapelveit, az alapító okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadják el, kötelezettséget vállalnak a szervezeti célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, valamint a tagdíj megfizetésére.

A rendes tagok a Közgyűlésben létszámarányos szavazati joggal rendelkeznek. A rendes tagság feltétele legalább 5 helyi csapatban végzett munka, melyet a tag évente köteles igazolni. Amennyiben ez a feltétel a későbbiekben nem áll fenn, akkor a korábbi rendes tag átsorolódik társult tagi státuszba és a továbbiakban szavazati jog nélkül vesz részt az ülésen.
Jelenleg ilyen státusszal rendelkezik a

A társult tagok részt vehetnek a Közgyűlésen, azonban szavazati joggal nem rendelkeznek.
Jelenleg ilyen státusszal rendelkezik a

  • Magyar Cserkészlány Szövetség (MCSLSZ)
  • Horvátországi Zrínyi Miklós Cserkészcsapat.

RMCSSZ

A magyar cserkészet Erdélyben több mint 100 éves múltra tekint vissza, örökség melyet a Romániai Magyar Cserkészszövetség visz tovább napjainkban. Az RMCSSZ 1990-ben alakult, jelen pillanatban pedig az egyik legnagyobb magyar ifjúsági szervezet Erdélyben. Tevékenységeink cserkész körzetekben, cserkészcsapatokban – jelenleg 140 bejegyzett csapat -, illetve azon belül őrsökben zajlanak, melyek minden korosztály számára nyitottak, közel 2000 cserkésszel és 200 felnőtt vezetővel folytatjuk ifjúságnevelő munkánkat.

A csapatokban zajló heti foglalkozások, csapatrendezvények mellett, szövetségi szinten évente számos rendezvény kerül megszervezésre, mint a bál, cserkész és vezetői lelkinapok, rovásírás verseny, sportnapok, rovásírástábor, dalverseny, szüreti bál, mesemondó és őrsi színjátszó verseny, PENTAKTIV, métabajnokság, csocsóvetélkedő. Nagy hangsúlyt fektetünk a vezetői utánpótlás biztosítására, ennek érdekében évente központilag megszervezésre kerül a segédőrsvezető és őrsvezető képző, valamit a többi magyar cserkészszövetséggel karöltve a segédvezető és cserkészvezető képzés.

Célunk megőrizni és továbbadni mindazt az eszmeiséget, melyet a cserkészmozgalom képvisel, erősítve magyarságtudatunkat, értékes tagjaivá válni az erdélyi társadalomnak. Az ígéret, a fogalom és a törvények útjára lépett cserkészeknek pedig azt üzenjük – ahogy a szövetség egyik jelmondat is kifejezi – hogy ez „Egy életre-való kalandot”

Kapcsolat: RO-530220 Miercurea Ciuc, OP. 1, CP. 59
Szövetség vezetője: Györgyjakab Pál-István

MCSSZ

A magyarországi cserkészmozgalom célja, hogy a társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által növekedjenek. Ennek érdekében életmodellt nyújtunk, illetve ifjúságnevelést végzünk önkénteseink segítségével. Jelenleg a Magyar Cserkészszövetség 300 csapatában több mint 8000 cserkész tevékenykedik, Magyarország minden megyéjében. A helyi közösségekkel együttműködve 7 éves kortól kínáljuk a cserkész életformát mindenki számára, aki nyitott elveinkre és közössége életében tevékenyen részt vállal. Mindehhez saját, nem-formális nevelési módszerünket, a cserkészmódszert hívjuk segítségül, amely a következő elemekből áll:

  • kisközösségi (őrsi) rendszer,
  • fogadalom és törvények,
  • cselekedve tanulás,
  • folyamatos és ösztönző, vonzó és hasznos programok, főként a természetben,
  • a magyar kultúra ápolása.

“A közösségek hiánya egyre nagyobb társadalmi problémákat okoz. A gyerekek és a fiatalok nem tudnak magukkal mit kezdeni, a családi kötelékek már nem elég erősek, a tanárok sem tudják, hogyan neveljék a gyermeket tanítási időn kívül. Ezekre a problémákra is igyekeztünk választ adni ebben az évben az Összmagyar Cserkészstratégia mentén. 8000 fős tagságunkkal már most is hazánk legnagyobb tagságú szervezetének számítunk, azonban 10 éven belül meg szeretnénk sokszorozni ezt a létszámot!” – áll a 2013-as Almanachban a Magyar Cserkészszövetség beszámolójának bevezetőjében.

Kapcsolat: 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a – 2. emelet, Postafiók: 1255 Budapest, Pf. 192., Tel.: titkárság: +36-1-394-5084, +36-20-548-17-66
Honlap: www.cserkesz.hu
Vezetőség:

Országos elnök: Pótó Judit csst.
Országos ügyvezető elnök: Pótor József cst.
Országos vezetőtiszt: Ronkay János csst.

A szövetség alakulása: 1912/1989

KMCSSZ

A KMCSSZ a magyar cserkészet betiltásával szinte egyszerre alakult meg. 1945-ben Nyugat Európa menekülttáboraiban éledt ujjá a Szövetség. Csapatok alakultak ott, majd a kivándorlásokat követően, főként tengeren túlra helyeződött át tevékenységünk és innentől kezdve mérhetőek szakmai tapasztalataink az ifjúságnevelés terén.

Csapataink vannak Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Svájcban, Belgiumban, Svédországban, Venezuelában, Brazíliában, Argentínában, Ausztráliában, az Egyesült Államokban és Kanadában. Szórványcserkészeink úgyszólván a világ minden országában akadnak. A nyugati világ magyar iskoláinak a felét mi tartjuk fenn. Vezetőjelöltjeinktől magyar nyelvből és irodalomból, földrajzból és történelemből magyarságismereti vizsgát követelünk. 1954-től 2013-ig 4250-en szereztek érettségit, vagy az utolsó években tettek magyarságismereti vizsgákat.

Könyvkiadásunk jelentős. Főként tankönyveket, cserkészkönyveket és néprajzi munkákat adunk ki. Tánc és regős csoportjaink elsőként alakultak a nyugati világban, és sok civil tánccsoport magját alkották vezetőink.A központi vezetőképző táborunk (Fillmore, NY) mellett Ohióban, Ausztráliában, Németországban és Brazíliában tartunk fenn cserkészparkokat. Cserkészházaink vannak New Brunswick, Garfield, Sydney, Buenos Aires, és Cleveland városokban.

Világrészek, országok magyar cserkészeink kapcsolatát erősítik folyóirataink (a Magyar Cserkész és a Vezetők Lapja), a jubileumi táborok, tanulmányi ösztöndíjak, vezetőképző, és Corvina táborok.

“A külföldön élő, magyar származását értékelő fiatal a cserkészetben találja meg azt a környezetet, ahol érdekes foglalkozásokkal, barátok társaságában fejlesztheti ismereteit, jellemét és magyarságtudatát. Ma már cserkészeink nagy része harmadik generációs: még szüleik, cserkészvezetőik is külföldön születtek. Egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a magyar nyelv megőrzésére és magyarságismeretek elsajátítására. A külföldön folytatott foglalkozás és kiképzés mellett viszont egyre fontosabb, hogy a fiataloknak alkalmat adjunk arra, hogy személyesen megismerjék Magyarországot és a Kárpát-medence magyarlakta vidékeit” – hangzik a KMCSSZ értéket teremtő munkájának beszámolója a 2013-as Almanachban.

Kapcsolat: 2850 Route 23 North, Newfoundland, NJ 07435 USA. Tel.: 1-973-874-0384
Honlap: www.kmcssz.org
Vezetőség:

Elnök: Lendvai-Lintner Imre cscst.
Alelnök, IB elnök: Dömötör Gábor cscst.
Főtitkár: Szórád Gábor cscst.
Vezetőtiszt: Szentkirályi Pál cscst.

A szövetség alakulása: 1948

VMCSSZ

Egy tizenkét éves gyerek azt mondta, hogy legjobban tetszik neki a tanulás a rendszeres, heti cserkészfoglalkozásokon, mert itt sokkal érdekesebb módon tanítanak, mint az iskolában. Elméletben és gyakorlatban, játszva tanítjuk a gyerekeket és a fiatalokat túlélni a természetben, valamint megbecsülni az embereket és az egész természetet, hisz minden és mindenki egyformán Isten teremtménye. Továbbá megszerettetjük a cserkészekkel magyar kultúránk szépségét, és gyakoroljuk azt, hogy e kultúra hordozói legyünk. Nagyra értékeljük, hogy minden cserkész, minden nap, tudatosan megtegyen egy jótettet. A cserkészfoglalkozásokon testi, szellemi és lelki nevelést nyújtunk. E Bi-Pi által elgondolt nevelői módszert törekszünk minden magyar gyermeknek bemutatni és vele megszerettetni.

Délvidéken a legfontosabb feladatunk a Szövetség megerősítése számbelileg és összetartásban, valamint a cserkészet nevelő hatásának ismertetése. Ezért a 2013-as évben több közös rendezvényt és tábort szerveztünk. Ismerkedtünk egymással és láthatóbbá tettük a cserkészetet, mint gyermek- és ifjúságnevelő szervezetet. Számunkra nagyon fontos feladat többnemzetiségű környezetünkben, hogy a gyerekek és a fiatalok között a békés együttélés gondolatát és megvalósításának lehetőségét terjesszük.Nekünk, magyaroknak külön feladatunk, hogy megismerjük a saját kultúránkat és hagyományainkat, azokat megőrizzük, ugyanakkor tiszteletben tartsuk más nemzetek egyéneit és kultúráját” – hangzik a bevezető a VMCSSZ bemutatkozásában a 2013-as Almanachban.

Kapcsolat: Szerbia, 23000 Nagybecskerek, Magyar kommün 56., Tel.: +381 62 88-24-580
Honlap: http://vmcssz.cserkesz.hu/
Vezetőség:

Elnök: Kalapis Sztoján cst.
Alelnök: Farkas Zsuzsanna st.
Mozgalmi vezető: Szabó Hunor st.

A szövetség alakulása: 1992

SZMCS

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) célja a szlovákiai magyar fiatalok valláserkölcsi magatartását, testi és szellemi képességét fejleszteni kívánó nevelés megvalósítása a cserkészet eszméinek szellemében, továbbá a cserkészeszmék továbbvitelének és megtartásának támogatása felnőtt korban is.

Az SZMCS célcsoportja a szlovákiai magyar gyerekek és fiatalok, elsősorban számukra van kidolgozott nevelési programja, de felnőtt tagjai is vannak. Cserkészek országszerte megtalálhatóak, ezért a szövetség kicsi egységekre, cserkészcsapatokra bomlik az ország településein. A szövetség működtetését az országos központ kivételével kizárólag önkéntesek végzik. A Szövetségünk 1372 tagja 42 cserkészközösségben tevékenykedik Dél-Szlovákia magyarlakta helységeiben.

A SZMCS valláserkölcsi alapon dolgozik, előtérbe helyezve a személyes példaadást. Célunk az, hogy jellemes, sokszínű, de teljes embert neveljünk ki, aki a megszerzett tudását, kifejlesztett képességeit az élet minden területén tudja majd kamatoztatni. Mindezt minden egyes fiatal esetében egyéni módszerrel és hozzáállással érjük el.

Kapcsolat: Szent István tér 6. – Námestie Svätého Štefana 6., 929 01 Dunaszerdahely – Dunajská Streda, Szlovákia – Slovenská republika. Tel.: +421/31/5527121
Honlap: www.szmcs.sk
Vezetőség:

Elnök: Gál Erik
Ügyvezető elnök: Csémi Szilárd cst.
Mozgalmi vezető: Szpisák Ádám

A szövetség alakulása: 1990

KáMCSSZ

Kárpátalján csaknem 100 évvel ezelőtt alakultak meg az első cserkészcsapatok, elsősorban oktatási intézmények mellett. A trianoni békediktátum után az itt működő magyar cserkészcsapatok a Csehszlovákiai Cserkészszövetség keretein belül működtek. 1939 után visszatérhettek a Magyar Cserkészszövetség kötelékébe. 1944-ben, miután elfoglalták Kárpátalját a Szovjet csapatok, a cserkészmozgalmat betiltották. 1991. december 15-én, Munkácson megalakult a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség.

Két évvel később hivatalosan is megalakultak és a szövetségben bejegyzésre kerültek az első csapatok. 2011-ben ünnepelte a szövetség a megalakulásának 20. évfordulóját. Két kitüntetést is kapott ekkor a szövetség: a Magyar Művészetér Díj kuratóriumi elnökétől az Árpád vezér díjat, és Schmitt Pál, Magyarország Köztársasági Elnökétől a Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetést.

Az 1991-es megalakulást követően változatos két évtizednyi tevékenykedés után 2009 végén a Szövetség új vezetésével egy megújult program vette kezdetét, mely elsősorban a vezetőképzésre épített. 2010-ben a Kárpátalján megvalósított segédtisztképzés lendületet adott a szövetségi, illetve a csapatoknál folyó munkához. Újjáéledt Nagyszőlősön a cserkészcsapat, majd a következő évben Csapon is. Jelenleg öt csapatban, öt alakuló csapatban, tíz településen több, mint 300-an folytatnak aktív cserkészmunkát.

Kapcsolat: 89600 Munkács, Kossuth utca 1. Tel./Fax: +380313154638, mobil: +380509791137. Irodavezető: Ruszin Regina, tel.: +380502191916
Honlap: cserkesz.com.ua
Vezetőség:

Elnök: Popovics Pál cst.
Ügyvezető elnök: Jakab Annamária
Vezetőtiszt: Ilosvay Attila

A szövetség megalakulása: 1991